Förstasidan: Bittimittari.fi
Förstasidan: Bittimittari.fi
Meny

En kvalitetsundersökning är en certifierad mätningsmetod med vars hjälp du kan mäta kvaliteten på din internetanslutning på ett tillförlitligt, objektivt och användarvänligt sätt. Kvalitetsundersökningen är endast avsedd för fasta internetanslutningar. Undersökningen tar fyra timmar utan avbrott, varefter du kan skriva ut en kvalitetsrapport. I rapporten ser du tydligt om kvaliteten på din fasta internetanslutning motsvarar den kvalitet som operatören utlovat i avtalet.

Det lönar sig att göra en kvalitetsundersökning om du vill ha mer heltäckande information om kvaliteten på din fasta internetanslutning eller om du på basis av enskilda mätningar misstänker att det kan finnas ett fel i ditt internetabonnemang. Kvalitetsundersökningen tar fyra timmar utan avbrott, och under den tiden gör systemet automatiskt enskilda mätningar med fem minuters mellanrum. Efter kvalitetsundersökningens slut kan du skriva ut en kvalitetsrapport med närmare uppgifter om de mätningar som gjorts under kvalitetsundersökningen. Rapporten beskriver också tydligt om kvaliteten på din fasta internetanslutning motsvarar den kvalitet som operatören utlovat i avtalet. Om det verkar som att kvaliteten på din internetanslutning inte motsvarar det som avtalats och du vill göra en reklamation till din operatör, ska du göra två separata kvalitetsundersökningar samt skriva ut eller spara separata rapporter från dem som du kan visa för din operatör. 

En certifierad kvalitetsundersökning, som ger en rapport som kan användas för en reklamation till operatören, kan göras endast från en fast internetanslutning som man har ingått ett eget avtal om med operatören.

Mer information om fel i abonnemang finns på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats (Extern länk).

Transport- och kommunikationsverket Traficom har genom föreskrift 58 den 30 november 2023 certifierat mekanismen för kvalitetsundersökning som verktyg för verifiering av ansvar för fel. Mekanismen för kvalitetsundersökningen är avsedd för internetanslutningar som anses vara abonnemang i det fasta nätet och vars maximihastighet är högst 100/100 Mbit/s.

Mer information om föreskriften och om tillämpningen av den (Extern länk)

Med hurdana apparater och i vilka webbläsare kan jag göra kvalitetsundersökningen?

Kvalitetsundersökningen kan göras med vilken apparat som helst som kan kopplas med en kabel till ett modem, en router eller ett datauttag. Kvalitetsundersökningen är inte avsedd att göras exempelvis med en smarttelefon eller pekplatta, men du kan göra enskilda mätningar med sådana enheter för eget bruk.

Kvalitetsundersökningen kan göras i de vanligaste webbläsarna (Chrome, Edge, Firefox, Safari).

Hur ska jag förbereda mig för kvalitetsundersökningen och vad ska jag tänka på före undersökningen?

Kvalitetsundersökningen är planerad för att mäta kvaliteten på en fast internetanslutning, och rapporten beskriver tillförlitligt endast om den fasta internetanslutningen uppnår de kvalitetsnivåer som definieras i operatörens avtalsvillkor. Kvalitetsundersökningen fungerar som planerat endast med fasta anslutningar som man har ingått ett eget avtal om med en operatör. Om du använder ett abonnemang som du inte har ingått ett eget avtal om (t.ex. husbolagets bredband med grundläggande hastigheter eller ett bredband som tillhandahålls av din arbetsgivare) kan du göra en kvalitetsundersökning, men bara den som har ingått avtalet med operatören (i det här fallet inte du) kan göra en reklamation till operatören om ett eventuellt fel.

Kvalitetsundersökningen är inte avsedd för att granska kvaliteten på mobila bredbandsanslutningar.

Innan du påbörjar undersökningen ska du ta fram ditt abonnemangsavtal och beakta följande faktorer som påverkar anslutningens kvalitet:

  • Se till att de senaste antivirus-, webbläsar- och operativsystemuppdateringarna har gjorts i den enhet som du använder för undersökningen och att installationerna av dem har slutförts. Om dessa uppdateringar inleds under en mätning kan de påverka mätresultaten.
  • Stäng av alla program och processer som körs i bakgrunden på den enhet som du använder för undersökningen (t.ex. andra flikar, öppna program och VPN) och se till att apparaten som du använder för undersökningen inte går i låsnings- eller viloläge under undersökningen. Stäng inte av antivirusprogrammet, men försök se till att det inte söker efter programvaruuppdateringar eller inleder viruskontroller under undersökningen. Man bör uppdatera antivirusprogrammet och göra viruskontroller precis innan man inleder undersökningen.
  • Se till att inga andra smarta apparater i hemmet (t.ex. smart-tv, spelkonsoler, mobila enheter och andra smarta apparater i hemmet) är kopplade via kabel eller trådlöst (WLAN/WiFi) till den internetanslutning som undersöks eller kopplas till den under undersökningen. 
  • Kom också ihåg att stänga av WLAN-anslutningen på telefonen och pekplattan.
  • Var noggrann med vilken anslutning du använder när du gör kvalitetsundersökningen! Man får en tillförlitlig kvalitetsundersökning endast genom att ansluta datorn eller en annan enhet som man använder för mätningen direkt till modemet/routern eller till datauttaget i väggen med en Ethernet-kabel. Gör inte undersökningen via en WLAN-anslutning!

Du kan hitta abonnemangsavtalet exempelvis i en elektronisk tjänst som operatören erbjuder på sin webbplats, eller så kan du begära avtalet direkt från operatören.

Vad händer under kvalitetsundersökningen?

Kvalitetsundersökningen tar fyra timmar, och under den tiden gör systemet automatiskt enskilda mätningar med fem minuters mellanrum. Mätaren startas i början av varje enskild mätning, och när mätningen är slut ser du fördröjningen samt nedladdnings- och sändningshastigheten. I diagrammet ritas också en stapel som visar den uppmätta nedladdnings- och sändningshastigheten. I diagrammet visas också de avtalsuppgifter om minimi-, normal- och maxhastigheterna som du matat in som förhandsinformation för kvalitetsundersökningen. I diagrammet ser man tydligt hur mätresultaten förhåller sig till de angivna uppgifterna.

Den återstående tiden för kvalitetsundersökningen och antalet utförda mätningar visas under hela undersökningen.

Tjänsten meddelar när kvalitetsundersökningen är slutförd. Därefter kan du skriva ut eller spara den kvalitetsrapport som tjänsten producerat. Det är möjligt att avbryta kvalitetsundersökningen, men efter avbrottet kan du inte fortsätta samma undersökning, utan du måste inleda en ny undersökning från början.

Hur ska kvalitetsrapporten tolkas?

Efter kvalitetsundersökningen kan du skriva ut och spara en kvalitetsrapport i pdf-format om du vill. Rapporten består av de avtalsuppgifter som du angett som förhandsinformation samt ett sammandrag av nedladdnings- och sändningshastigheterna, närmare uppgifter om varje enskild mätning som systemet gjort och de diagram över nedladdnings- och sändningshastigheter som visats under mätningen. Diagrammet illustrerar tydligt hur de uppmätta hastigheterna förhåller sig till de minimi-, normal- och maxhastigheter som operatören uppgett i avtalet.

Exempel på en kvalitetsrapport

Operatören bör i avtalsvillkoren ange den minimi-, normal- och maxhastighet som den realistiskt kan utlova för den fasta internetanslutningen.

Maxhastigheten för en fast anslutning ska vara sådan att slutanvändaren kan förvänta sig att få den åtminstone en del av tiden, till exempel en gång per dygn. Om den utlovade maxhastigheten inte uppnås någon gång under kvalitetsundersökningen, betyder det ännu inte att det är fel på tjänsten. Det är bra att göra flera kvalitetsundersökningar till exempel olika dagar och olika tider på dygnet.

Normalhastigheten för ett fast abonnemang bör vara 90 procent av maxhastigheten så att den förverkligas till 90 procent under varje fyratimmarsperiod. Exempelvis för en anslutning med maxhastigheten 100 Mbit/s får den angivna normalhastigheten på 90 Mbit/s vid en kvalitetsundersökning underskridas vid högst fyra i en serie på 48 mätningar.

Minimihastigheten för ett fast abonnemang ska vara minst 70 procent av maxhastigheten, när abonnemangets maxhastighet är högst 100 Mbit/s. Minimihastigheten ska i regel alltid uppnås.

Mer information finns i Traficoms ställningstagande om skäliga sätt att meddela hastigheten för internetanslutningstjänster (Extern länk)

Enligt kvalitetsrapporten verkar det vara fel på mitt abonnemang. Vad ska jag göra?

Om det enligt rapporten verkar som att det kan finnas ett fel på ditt abonnemang, ska du göra en ny kvalitetsundersökning en annan dag. Det rekommenderas att den andra undersökningen görs inom en vecka efter den föregående, exempelvis nästa dag. För att göra en reklamation till operatören behöver du två separata rapporter från kvalitetsundersökningar som gjorts vid olika tidpunkter. Om ditt internetabonnemang ingår i vederlaget för lägenheten och du inte har ingått ett separat avtal om det med operatören, ska du kontakta disponenten eller husbolagets styrelse om du upptäcker ett fel.

Eventuella felsituationer under kvalitetsundersökningen

IP-adressen för den apparat som används för kvalitetsundersökningen kan ändras under undersökningen. En sådan situation uppstår exempelvis när apparaten övergår till att använda en trådlös anslutning (WLAN/WiFi) i stället för en fast anslutning. Eftersom en kvalitetsundersökning endast kan göras från en fast anslutning, avbryts kvalitetsundersökningen om IP-adressen ändras och måste göras om från början. Vid en kvalitetsundersökning måste mätningarna göras via en och samma fasta anslutning under hela mätningsperioden.

Kvalitetsundersökningen kan avbrytas om du öppnar ett annat webbläsarfönster. Även störningar i anslutningen som mäts kan leda till att undersökningen avbryts.

Se till att apparaten som du använder för undersökningen inte låser sig eller går i viloläge under undersökningen. Vi rekommenderar att du avinstallerar dessa under den tid kvalitetsundersökningen pågår.

Gör en kvalitetsundersökning

Uppdaterad